Проекти


Виртуална Библиотека Иван Шишманов

Прима Софт в сътрудничество с фирма СофтЛиб пусна в експлоатация дигитална библиотека "Иван Шишманов" http://catalog.bglit.org . Проектът е финансиран от Фонд Научни изследвания на МОН и възложен от базовата организация ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА, БАН. Виртуалната библиотека е базирана на на най-новата версия на online каталога i-Lib и предоставя възможност да се четат произведения на  класически и съвременни български автори в превод на немски и английски език.

 

Проектът включва:

 

Разработка на WEB портал на библиотеката

WEB порталът www.bglit.org представя проекта, участниците, и интегрира останалите компоненти на системата.

 

Разработка на форум на проекта

Форумът е предназначен за дискусии по теми интересни за общността на преводачите.

 

Разработка на преводачески кабинет

Преводаческият кабинет към Виртуалната библиотека „Иван Шишманов” е динамично работно пространство за преводи на български художествени текстове. В него студенти и млади учени от различни европейски университети заедно и в активен диалог превеждат български произведения на различни езици: английски, немски, полски, испански и др. Готовите преводи се публикуват на портала на библиотеката.

 

Разработка на виртуална библиотека базирана на online каталога i-Lib

Online каталогът е централния компонент на виртуалната библиотека. Той предоставя достъп до библиографските описания на книги, антологии и включените в тях произведения. Интерфейсът и съдържанието са многоезични и в Unicode. Поради различните начини на изписване на имена и заглавия се поддържа система от синоними и еталони. Търсенето е пълнотекстово и поддържа търсене по синоним. Към библиографските описания са прикачени дигитални обекти с контролиран достъп до тях. Каталогът включва индекс на всички обекти включени в библиографските описания: автори, преводачи, издателства, библиотеки и др. с индивидуална страница за всеки обект. На базата на система от въпроси и отговори могат да се разкрият връзките между обектите. 

Освен прикаченото дигитално сдържание каталогът автоматично търси допълнителна информация за автора и произведението в Интернет и предоставя тази информация включително на пълен текст на читателя.

Достъпът до съдържанието е контролиран. Регистрираните читатели могат да публикуват коментари и рейтинги на представените произведения.

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 

Виртуална библиотека „Иван Шишманов" предоставя:

  • възможност да се четат произведения на  класически и съвременни български автори в превод на немски и английски език;
  • биографична справка за конкретния автор на немски и английски език;
  • библиографска справка за публикуваните преводи на текстовете на отделен автор, за вариантите на превод на отделно произведение и за книгохранилища, в които се съхраняват съответните издания;
  • тематични, поетологични и/или историографски организирани електронни книги и антологии, съставени в рамките на фонда на библиотеката;
  • информация за новоизлезли или предстоящи нови издания на преводи на българска литература.

 

В рамките на работната програма на проекта фондът на библиотеката  се попълва с преводи на два езика: английски и немски. На следващ етап, излизащ извън настоящата проектна дейност, се предвижда постъпателно разширяване на езиковата палитра на библиотечния фонд с преводи на френски, испански, руски, чешки, полски и др. езици.

 

  • Проектът цели да се създаде модерен и ефективен инструмент, осигуряващ лесен, но и пълноценен достъп до българската литература. Един преводен масив, в чието реално натрупване е вложен сериозен интелектуален и не малък финансов ресурс  стои пасивен, труднодостъпен и неефективен. С настоящия проект той ще бъде изведен „на светло” и ще бъде включен в съвременните механизми на интеркултурна комуникация.
  • Непосредствена цел на проекта е да подпомогне академичния дискурс в обучението по българистика, славистика, културология и др. В множество хуманитарни дисциплини, изследващи културния ареал на Югоизточна Европа, преводите на българска литература ще осигурят допълнително изследователско поле.
  • Виртуалната библиотека предлага общо поле за среща на автори, преводачи, издатели, литературни критици, учени и читатели. Успоредно с това тя цели да провокира интереса на младите хора извън България към класическите и най-новите текстове на българската литература и по този начин да започне изграждането на трайна читателска аудитория, която ще има своята компетенция и своите потребности от контакти с българската култура.

 

WEB Адрес: http://catalog.bglit.org

Използвани продукти:
e-Lib
i-Lib

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

Офис 1
 
1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 
Офис 2
 
1527 София
бул. Дондуков 78
тел. (02) 988-70-20, 988-70-21
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69917; E 23.34049]

 

Прима-Софт ООД