i-Lib Модул i-Lib Navigator Ver.1.6


Модулът е предназначен за управление на достъпа и представянето на дигитални обекти (сканирани копия на книги и периодика, статии, файлове с текст и музика, филми, снимков материал и др.) в Интернет. Основните функции на модула са:

  • Връзка на библиографските описания с външни файлове (пълен текст, сканирани документи, образ, звук) и Интернет адреси;
  • Възможност за представяне на пълнотекстовото съдържание в структуриран вид (по страници, по броеве, по томове, по отделни структурни части: съдържание, индекс и т.н.) през собствен навигатор;
  • Възможност за комплектоване на виртуални дигитални обекти от части на съществуващи дигитални обекти (извадки от различни книги, списания и т.н.)
  • Възможност за комплектоване на мултимедийни дигитални обекти от файлове с различни формати (текст, музика, снимки и т.н.)
  • Възможност за комплектоване на частични дигитални обекти (само съдържание, избрани страници и т.н.)
  • Възможност за ограничаване на достъпа до произволни части от дигиталния обекти (страница, глава, том и т.н.)  с цел защита на авторските права или за защита на дигитални обекти достъпни само срещу заплащане.
  • Възможност за териториално ограничаване на достъпа до произволни части от дигиталния обекти (страница, глава, том и т.н.) на базата на списъци от IP мрежи от които достъпът е разрешен.

 

i-Lib Navigator представя през браузер в Интернет/Интранет дигиталните обекти като единно цяло въ вид на книга, списание, статия - по дефинираната логическа структура, независимо от физическата структура – множество файлове с различен формат, структура и местоположение. i-Lib Navigator извършва динамично комплектуване на обекта от наличните физически файлове и го представя на потребителя като цялостен обект, с възможност за навигация по логическата структура  на обекта (примерно позициониране на съдържание, в началото на втора глава, прелистване по страници на индекса, позициониране в брой 2 от 1996 г. на списание и т.н.)

 

Достъпът до дигиталните обекти или до отделни техни части се контролира

  • на териториален принцип (на територията на библиотеката, университета, и т.н.) базиран на IP мрежи с разрешен или забранен достъп
  • през права за достъп, асоциирани към групи потребители или конкретен потребител.

 

По тази схема съдържанието на книгата може да е видимо отвсякъде, но пълния текст само от територията на университета. Това позволява прилагане на гъвкави схеми за защита на съдържанието и авторските права. Не на последно място дигиталният обект не може да бъде изтеглен (откраднат) с един прост download с едно натискане на клавиша.

 

За обектите се поддържат устойчиви идентификатори (persistent identifiers), позволяващи

физическо преструктуриране, преформатиране или преместване на обектите, без да са необходими промени в цитирания в каталози, уеб страници, в други каталози и т.н.

 

Обектите могат да се съхраняват на произволно място в мрежата, локално върху файлови сървъри, storage сървъри или в Интернет.


 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД